PSI
STATUT

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

Pobierz:

 

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO

z dnia11 grudnia 2021

§ 1.

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem naukowym, związanym dla realizacji i propagowania implantologii stomatologicznej.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice, dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

4. Stowarzyszenie może działać  pod nazwą  skróconą „PSI” oraz nazwą w języku angielskim „Polish Society of Implantology”.

§ 4.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o prace  społeczną członków.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność  gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Stowarzyszenie może prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej:

1) działalność wydawnicza (PKD 58) – w tym:

a) wydawanie publikacji książkowych (PKD 58.11),

b) wydawanie wydawnictw periodycznych (PKD 58.14.Z),

c) pozostała działalność wydawnicza (ulotki reklamowe, plakaty,kalendarze, karty,druki okolicznościowe itp.) (PKD 58.19),

 2) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 72),

 3) organizacje targów i wystaw (PKD 82),

 4) dystrybucja wydawnictw, o których mowa w punkcie 1) (PKD 58),

 5) pozaszkolne formy kształcenia: kursy,szkolenia, staże (PKD 85.59.B),

 6) działalność biblioteki medycznej innej w charakterze niż publiczna (PKD 91.01.A), 

 7) działalność archiwum (PKD 91.01.B).

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą będącą założycielem lub wspólnikiem zakładanych przez siebie podmiotów prawa.

4. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w punktach: 1–3,przeznacza się na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 6.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7.

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

1. Stowarzyszenie powołane zostało dla pełnienia następujących celów:

1) działania na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej wśród lekarzy, personelu pomocniczego, studentów i pacjentów;

2) prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej i wydawniczej

3) tworzenia warunków do uzyskania przez lekarzy świadectwa umiejętności w zakresie implantologii stomatologicznej;

4) prowadzenia wymiany naukowej w zakresie implantologii stomatologicznej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

 

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 8, poprzez:

1) prowadzenie prac badawczych i obserwacji klinicznych, a także szkoleń z zakresu implantologii stomatologicznej;

2) prowadzenie kursów i staży, umożliwiających lekarzom:

a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

b) wymianę doświadczeń,

c) zdobycie świadectwa umiejętności w zakresie implantologii stomatologicznej;

3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach nabywania przez lekarzy świadectwa umiejętności w zakresie implantologii stomatologicznej, jak również w innych sprawach związanych z celami, dla których utworzono Stowarzyszenie;

4) organizacje kongresów naukowych, sympozjów, zjazdów;

5) prowadzenie działalności wydawniczej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. PP)

6) podejmowanie z organizacjami, o których mowa w § 6, wszelkich innych form współpracy, zgodnej z celami statutowymi.

Rozdział III

Członkowie

§ 10.

1. Stowarzyszenie zrzesza członków: 

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej narodowości czy zamieszkania, dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie społecznie realizować statutowe cele Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną, służącą realizacji celów statutowych.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.

1) członkowie honorowi nie wnoszą składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11.

Kandydaci na członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmowani są do Stowarzyszenia w drodze decyzji Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim złożeniu przez nich wniosku w formie pisemnej deklaracji. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach i ustawy z dnia 20 marca 2009 (o bezpieczeństwie imprez masowych),

4) zgłaszania wniosków na temat działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

4. Członkom wspierającym i honorowym przysługują pozostałe prawa członków zwyczajnych, wyszczególnione w podpunktach: 2) – 4) punktu 1.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) brania udziału w działalności Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 14.

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek:

1)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd z własnej inicjatywy, z powodu:

a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) niepłacenia składek członkowskich przez 3 lata z rzędu;

3) pisemnego wniosku 10 członków Stowarzyszenia z powodów, o których mowa w punkcie 2,

4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o jego wygaśnięciu.

3. Po dwukrotnej utracie członkostwa – decyzją Zarządu lub z własnej inicjatywy – nie będzie możliwości ponownego powrotu do Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 1 miesiąca od chwili otrzymania uchwały o pozbawieniu członkostwa.

2. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia po odwołaniu od pierwotnej uchwały jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisja Edukacyjna.

2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Naukowa, działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§ 17.

1. Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków poprzez głosowanie jawne. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.

2. Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

3. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych Władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów wg kolejności i ilości uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Jeżeli skład któregoś  organu ulegnie zmniejszeniu o mniej niż  1/3 i nie ma wybranych kandydatów do uzupełnienia go, to wówczas pracuje on w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 18.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, o ile wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o zebraniu czy posiedzeniu.

§ 19.

1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w dowolnym czasie w razie konieczności. Zwołuje je Zarząd ze swojej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 25% członków Stowarzyszenia. W złożonym wniosku powinien być podany cel zwołania Walnego Zebrania Członków. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w takim terminie, aby mogło odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez uprawnione gremium.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian Statutu,

3) wybór Prezydenta Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Edukacyjnej i Komisji Rewizyjnej, udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacyjnej,

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacyjnej,

6) uchwalanie budżetu,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) zapraszanie do Rady Naukowej Stowarzyszenia i nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Władze,

11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12) podejmowanie uchwał w każdej innej niezastrzeżonej w Statucie dla innego organu sprawie wniesionej pod obrady.

 

 

§ 21.

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Reprezentuje członków Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Prezydent

2) dwóch Zastępców Prezydenta

3) Skarbnik

4) Sekretarz

5) Członkowie Zarządu w liczbie sześciu

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) uchwalenie regulaminu działalności organu doradczego Stowarzyszenia – Rady Naukowej,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

8) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

9) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

10) udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli w sprawach stowarzyszenia na zasadach określonych w   § 25 pkt 5.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

6. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

7. Zarząd ze swej działalności składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków i Komisji Rewizyjnej.

8. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków innych niż majątkowe stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu na zasadach określonych w §25 ust 5 Statutu.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz do roku.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1) Przewodniczący,

2) Sekretarz,

3) trzech Członków,

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

5) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzieleniu lub nie absolutorium Zarządowi.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23.

1. Komisja Edukacyjna powołana jest do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia, określonej w § 8 Statutu, poprzez zadania określone w § 9 tego Statutu.

2. W skład Komisji Edukacyjnej Wchodzą:

1) Przewodniczący,

2) Sekretarz,

3) Członkowie w liczbie pięciu.

3. Do kompetencji Komisji Edukacyjnej należy:

a) przygotowanie planu działalności naukowej, dydaktycznej i wydawniczej Stowarzyszenia

b) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z prowadzonej działalności

4) Uchwały Komisji Edukacyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24.

1. Organ doradczy Stowarzyszenia – Rada Naukowa, o której mowa w § 16 pkt 2 Statutu, wspiera merytorycznie działalność Stowarzyszenia.

2. Do prac w Radzie Naukowej Stowarzyszenia mogą być zaproszeni członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz członkowie zwyczajni.

3. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) Przewodniczący,

2) Sekretarz,

3) Członkowie w dowolnej liczbie.

4. Do kompetencji Rady Naukowej należy:

a) przygotowanie planów działalności naukowej, dydaktycznej i wydawniczej Stowarzyszenia,

b) współpraca z organami Stowarzyszania.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i fundusze

§25.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z członkowskich darowizn, spadków, zapisów,

3) z dochodów z własnej działalności statutowej,

4) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5) z dotacji i ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych),

2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie, w kasie i lub na lokatach Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób z Zarządu Stowarzyszenia – Prezydenta i innego członka Zarządu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 26.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

§ 27.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 28.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ustalenia przez Walne Zebranie Członków z mocą obowiązującą od dnia jego zarejestrowania.

§ 29.

Traci moc Statut uchwalony przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków z dnia 12 czerwca 2015 roku.

PSI - implantologia stomatologiczna

Baza członków PSI

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.