Kursy
SPIS TREŚCI

SPIS STREŚCI

Idee w implantologii - Zeev Ormianer

Prezentacja ośrodka 14 - Biomechanika w implantologii. Zaawansowane techniki odbudowy tkanek twardych

Edukacja

16 - PSI w St. Lambertch
18 - PSI w Thun
20 - Maciej Marcinowski
Aktualne trendy w edukacji implantologicznej w Europie i na świecie
24 - Maciej Ciesielski
Mój egzamin Fellowship
26 - Hanna Marcinowska
Mój egzamin Diplomate
30 - 7 . MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/ DGOI COOPERATION MEETING 16-19 czerwca 2011, Wisła
36 - Implantologia w praktyce
36 - Marek Adwent
Proteza typu overdenture oparta na implantach i zębach własnych pacjenta-opis przypadku

40 Badania kliniczne

40 - Franziska Möller, Joerg Neugebauer, Joachim E. Zöller
Uszkodzenia nerwów w następstwie zabiegów implantologicznych
46 Przeszczepy kostne
46 - Piotr Jędrzejewski, Cezary Szymczyk, Adam Maciejewski, Janusz Wierzgoń, Łukasz Krakowczyk, Maciej Grajek, Stanisław Półtorak, Rafał Zagalak
Rehabilitacja protetyczna w oparciu o implanty zębowe u chorych na nowotwory obejmujące żuchwe

Z innej perspektywy

54 Barbara Podsadna
Zapobieganie zakażeniom w implantologii cz IV. Przygotowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia do ponownego zastosowania
58 - Wiesław Długosz
 Zmiany w ubezpieczeniach OC lekarzy od 1 stycznia 2012 z punktu widzenia praktyk zawodowych lekarzy i NZOZ
62 - Mariusz Oboda
Rola i znaczenie kształtowania świadomości pacjenta w rozwoju praktyki

65 Wydarzenia
65 - 1. Śródziemnomorski Kongres Implantologiczny BEGO Implant Systems
66 - Siła dialogu Olidentu
67 - 4th EVIDENT SUCCES

 

Proteza typu overdenture oparta na implantach i zębach własnych pacjenta - opis przypadku
Tooth and implant supported overdenture - case raport

dr n. med. Marek Adwent1

Słowa kluczowe: implanty zębowe, proteza, cercon, korony teleskopowe, overdenture
Key words: dental implants, prosthesis, cerconium, conical crowns, overdenture

STRESZCZENIE

Utrata uzębienia szczególnie w podeszłym wieku może prowadzi do zmiany rysów twarzy, co jest związane z utratą podparcia dla warg oraz skróceniem pionowego jej wymiaru [1]. Mechanizm zmian tkanek twardych i miękkich po ekstrakcji zębów nie jest do końca poznany.W związku z tym osiągnięcie przewidywalnych estetycznych uzupełnień protetycznych nie jest do końca przewidywalna [2]. W chwili obecnej jakość wszczepów zębowych gwarantuje wieloletnią rehabilitację, która niejednokrotnie nie spełnia funkcjonalnych i estetycznych oczekiwań pacjenta.[3]. Do osiągnięcia estetyki przy implantach, podobnie jak przy zębach konieczna jest obecność stabilnych tkanek twardych jak i miękkich.Przy ich braku najbardziej przewidywalnym rozwiązaniem pod względem estetycznym jest wykonanie uzupełnienia protetycznego odtwarzającego zanikły wyrostek zębodołowy oraz zęby. Najprostszym przykładem takiego uzupełnienia jest proteza wykonana z akrylu. Jednak wielu pacjentów użytkujących całkowite protezy ma problemy z ich zaadoptowaniem [4]. Rozwiązaniem w takim przypadku jest proteza typu overdenture oparta na implantach i/lub  zębach własnych pacjenta.

SUMMARY

Functional rehabilitation of a completely edentulous patient with removable prostheses is a clinical challenge. 56 year old patient with residual dentition in maxilla under went insertion of  4 dental implants in the maxilla. After close healing residual tooth 24 was grinded, cercon teflon conical crowns  and a complete-arch metal-acrylic resin implant–tooth supported  complete denture was fabricated. When compared with porcelain fused to metal complete- arch restorations, this prostheses is esthetic, has excellent retention and stability, yet is relatively inexpensive to fabricate and repair.

 

Rehabilitacja protetyczna w oparciu o implanty zębowe u chorych na nowotwory obejmujące żuchwę
Prosthetic rehabilitation based on dental implants in patients with tumors  of the mandible  

dr n. med. Piotr Jędrzejewski1, dr n. med. Cezary Szymczyk1 prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski1, dr n. med. Janusz Wierzgoń1, dr n. med. Łukasz Krakowczyk1, dr n. med. Maciej Grajek1, dr n. med. Stanisław Półtorak1,  dr n. med. Rafał Zagalak2  

1Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Tel. +48 32 278 84 17, Tel. kom. +48 608 586 332
2Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

Słowa kluczowe: implanty zębowe, płaty wolne, rekonstrukcje żuchwy
Key words: dental implants, free flaps, mandibular reconstruction  

STRESZCZENIE  

Stałym elementem rozległych resekcji w obrębie środkowego i dolnego piętra twarzy jest usunięcie struktur kostnych tej okolicy. Przywrócenie aktu żucia, a zatem możliwości normalnego odżywiania się pacjenta, pozwala na znaczne ograniczenie kalectwa pooperacyjnego i poprawę jakości życia. Techniki mikrochirurgiczne stwarzają możliwość rekonstrukcji podłoża protetycznego żuchwy oraz szczęki. W wybranych przypadkach, wprowadzenie implantów zębowych w kość płata mikronaczyniowego jest jedyną szansą na odtworzenie uzębienia, prawidłowych warunków zwarciowych oraz poprawę konturów twarzy. Materiał kliniczny stanowi 12 kolejnych chorych, z histopatologicznie potwierdzonym procesem nowotworowym obejmującym dolne piętro twarzy, poddanych leczeniu chirurgicznemu w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii w Gliwicach, u których przeprowadzono zabieg wprowadzenia implantów zębowych Osteoplant. W badanych grupach chorych było 7 kobiet i 5 mężczyzn, w wieku od 18 do 66 lat. Całkowita liczba wprowadzonych implantów wyniosła 46. W 9 przypadkach, 36 implantów wprowadzono w płat strzałkowy (w trybie odroczonym wynoszącym u 7 chorych, jednoetapowo u 2 chorych). U 3 pozostałych chorych wprowadzono 10 implantów w kość płata biodrowego (w 2 przypadkach jednoetapowo, w 1- w trybie odroczonym) Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że rehabilitacja protetyczna uzębienia pacjenta, po zabiegu resekcyjno-rekonstrukcyjnym stanowi finalny efekt leczenia i wpływa znacząco na poprawę efektu funkcjonalnego i psychospołecznego.  

SUMMARY

A permanent element in extensive resections within  middle and lower face is the removal of bone structures in this area. Regaining mastication, and with it, the ability to eat reduces the patient’s post-operative disability and improves their quality of life. Microsurgical techniques enable the reconstruction of prosthetic base for mandible and maxilla. In certain cases,  introducing dental implants into the bone of the microvascular flap is the only chance to reconstruct dentition and occlusion, as well as improve the facial contours. The clinical material consists of 12 patients, with locally advanced tumor of lower face region, who underwent surgical treatment  in the   Department of Surgical and Reconstructive Surgery, Cancer Center Maria Skłodowska-Curie Institute, Gliwice and were subjected to an operation of dental implantation. There were 7 women and 5 men, aged 18 to 66. The total number of introduced implants amounted to 46 (Osteoplant). In 9 cases, 36 implants were introduced into the fibula free flap (7 at the time of delayed implantation and 2 during first operation). The 3 patients had 10 implants introduced into the iliac crest bone (one-stage surgery in 2 cases, and delayed surgery in 1 patient). The prosthetic rehabilitation of the patients’ dentition after the resection and reconstructive treatment is the final outcome of the treatment and has a considerable influence on the improvement of the functional and psychosocial effect.  

 

Franziska Möller1, Jörg Neugebauer1, Martin Scheer1, Joachim E. Zöller1

Uszkodzenia nerwów w następstwie zabiegów implantologicznych
Nerve injuries in consequence of implantological treatment  

Słowa kluczowe: nerw, zaburzenia odczuwania, potencjał wywołany bodźcami somatosensorycznymi, odruch odwodzenia żuchwy, akupunktura Key words: nerve, dysaesthesia, somatosensory evoked potential, mandible abduction, acupuncture  

STRESZCZENIE

Podczas zabiegów implantacji może dojść do uszkodzenia nerwów w obszarze układu stomatognatycznego oraz twarzoczaszki. W trakcie wykonywania tych zabiegów konieczna jest dokładna znajomość struktur anatomicznych, które mogę ulec ewentualnemu uszkodzeniu. Nawet przy zachowaniu maksymalnej ostrożności może czasami dojść do sytuacji wystąpienia powikłań pozabiegowych w obszarze zaopatrzenia nerwowego. Problemy te wymagają dokładnej diagnozy co do przyczyny oraz stopnia ciężkości problemu, tak aby można było wdrożyć odpowiednią terapię naprawczą.  

SUMMARY

At the onset of nerve damage is the cause, the nature and extent of crucial importance. Different injuries require different treatments. Nerv-continuity interrupted by operational trauma (cut, faulty implantation or augmentation) must be timely surgical treated. Indirect nerve damage, inter alia, caused by local anesthesia will usually require no surgical intervention, but can be treated conservatively. To evaluate and analyze the nerve injury somatosensory evoked potentials are derived or masseter reflex opening reviewed. As an adjuvant therapy acupuncture treatments play an increasing role.   

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.